Πόροι- Χρηματοδότηση αέλια

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΑΕΛΙΑ

Η  α έ λ ι α  χρηματοδοτείται καταρχήν από πόρους των ιδρυτριών της, από παροχή εκπαίδευσης σε οργανισμούς καθώς και από χορηγίες. Επιδιώκεται και η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα για τη στήριξη της νεανικής απασχόλησης, της εκπαίδευσης ή της δια βίου μάθησης.

Σημαντικός αριθμός δράσεων της α έ λ ι α που αφορούν ενημέρωση και κινητοποίηση έχουν μηδενικό ή ελάχιστο κόστος και γίνονται από την εθελοντική προσφορά των ιδρυτριών, των αρωγών μελών ή των εθελοντών της.

Για τις δράσεις που έχουν κόστος,  η χρηματοδότηση των δράσεων της  α έ λ ι α  θα γίνεται πρωτίστως μέσω χορηγιών. Χορηγοί είναι κοινωφελή ιδρύματα, επιχειρήσεις (στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης), ιδιώτες χορηγοί. Επίσης χρηματοδότηση σχεδιάζεται και από διεθνείς και ευρωπαϊκούς πόρους, κυρίως από κοινού με συνεργαζόμενους φορείς με τους οποίους η  α έ λ ι α  θα συνεργάζεται. Κάποιες από τις εκπαιδευτικές δράσεις σχεδιάζεται να αυτοχρηματοδοτούνται, πχ προγράμματα εκπαίδευσης με κόστος συμμετοχής των επωφελουμένων.