Πόροι- Χρηματοδότηση αέλια

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΑΕΛΙΑ

Η  α έ λ ι α  χρηματοδοτείται καταρχήν από πόρους των ιδρυτριών της, από παροχή εκπαίδευσης σε οργανισμούς καθώς και από χορηγίες. Επιδιώκεται και η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα για τη στήριξη της νεανικής απασχόλησης, της εκπαίδευσης ή της δια βίου μάθησης.

Σημαντικός αριθμός δράσεων της α έ λ ι α που αφορούν ενημέρωση και κινητοποίηση έχουν μηδενικό ή ελάχιστο κόστος και γίνονται από την εθελοντική προσφορά των ιδρυτριών, των αρωγών μελών ή των εθελοντών της.

Για τις δράσεις που έχουν κόστος,  η χρηματοδότηση των δράσεων της  α έ λ ι α  θα γίνεται πρωτίστως μέσω χορηγιών. Χορηγοί είναι κοινωφελή ιδρύματα, επιχειρήσεις (στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης), ιδιώτες χορηγοί. Επίσης χρηματοδότηση σχεδιάζεται και από διεθνείς και ευρωπαϊκούς πόρους, κυρίως από κοινού με συνεργαζόμενους φορείς με τους οποίους η  α έ λ ι α  θα συνεργάζεται. Κάποιες από τις εκπαιδευτικές δράσεις σχεδιάζεται να αυτοχρηματοδοτούνται, πχ προγράμματα εκπαίδευσης με κόστος συμμετοχής των επωφελουμένων.

Μία πρωτότυπη Πολιτική Χορηγιών από την αέλια

Χορηγίες με διπλό πλεονέκτημα για τους χορηγούς

Χορηγώντας την πρώτη επαγγελματική εμπειρία

Η αέλια έχει διαμορφώσει μία πρωτότυπη πολιτική χορηγιών με αφετηρία τη γενικότερη επιδίωξή της να δίνει την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να έχουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία.

Στην ουσία η πολιτική χορηγιών της αέλια παρέχει διπλό πλεονέκτημα στους χορηγούς, μεγιστοποιώντας την κοινωνική ωφέλεια της χορηγίας τους καθώς μέσω της χορηγίας τους:

 1. στηρίζουν ένα νέο επαγγελματία στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα
 2. στηρίζουν την κοινωφελή δράση της αέλια.

Ειδικότερα:

Η αέλια έχει επιλέξει στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της να αναθέτει την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών καταρχήν σε νεαρούς/νεαρές επαγγελματίες, με μικρή ή μηδενική επαγγελματική εμπειρία, (ηλικίας περίπου από 22 έως 32 ετών) δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτούν την κρίσιμη αρχική επαγγελματική εμπειρία και συχνά να έχουν ακόμα και την πρώτη τους επαγγελματική εργασία.

Για επαγγελματικές εργασίες στα πεδία του design, της επικοινωνίας, των οπτικοακουστικών παραγωγών, της εκπαίδευσης & του επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και της διοικητικής οργάνωσης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης η αέλια αναζητά συνεργασία με νέους επαγγελματίες, που έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει τον αρχικό κύκλο των σπουδών τους.

Επιδίωξη της αέλια είναι η αμοιβή των επαγγελματιών αυτών να καλύπτεται μέσω χορηγιών από επιχειρήσεις (στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους) ή από κοινωφελείς φορείς.

Με τον τρόπο αυτό, από κοινού η αέλια με τους εκάστοτε χορηγούς της παρέχουν την ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες να έχουν μία από τις πρώτες τους επαγγελματικές εμπειρίες.

Πλαίσιο Αρχών για τις Χορηγίες προς την αέλια

Απόφαση ΓΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2014

Η αέλια με την από 17-2-2014 απόφαση της ΓΣ των Εταίρων της και με συμμετοχή και των αρωγών μελών της έχει καταρτίσει το πλαίσιο αρχών της για την χορηγική υποστήριξη της δραστηριότητάς της και των δράσεών της.

Τα βασικά στοιχεία του πλαισίου αρχών της αέλια για τη χορηγική υποστήριξη της δραστηριότητάς της είναι τα εξής:

 1. Οι δυνητικοί χορηγοί, δύνανται να είναι ιδιώτες, κοινωφελείς φορείς όπως πχ κοινωφελή ιδρύματα καθώς καιεπιχειρήσεις στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους.
 2. Μέσω χορηγιών θα καλύπτονται πρωτίστως δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεών της και λιγότερο λειτουργικές δαπάνες.
 3. Ειδική έμφαση δίνεται σε χορηγίες που μπορούν να καλύψουν υποτροφίες για νέους συνεργάτες της αέλια ώστε να αποκτούν μέσω της αέλια την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία (βλ.σχετικώς εδώ)
 4. Κατά προτεραιότητα θα επιδιώκεται η εις είδος συμβολή των χορηγών και η εις χρήμα συμβολή ζητείται μόνον όταν είναι απολύτως αναγκαία
 5. Με κάθε χορηγό – είτε είναι ιδιώτης είτε επιχείρηση επιδιώκεται η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ώστε πέραν της χορηγίας να αξιοποιείται και η γνώση και εμπειρία του χορηγού ενώ ταυτόχρονα και η αέλια να συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων της σε κοινωφελείς ή εκπαιδευτικές ή μελετητικές δράσεις του χορηγού
 6. Για κάθε χορηγία η αέλια θα κάνει ακριβή κοστολόγηση των αναγκών της και θα συντάσσει προυπολογισμό που θα υποβάλει στο χορηγό
 7. Με γνώμονα την βασική αρχή της λογοδοσίας, για κάθε χορηγία που λαμβάνει η αέλια θα αποδίδει στον χορηγό αναλυτικό απολογισμό
 8. Με γνώμονα τη βασική αρχή της διαφάνειας η αέλια θα γνωστοποιεί στο κοινό τις χορηγίες που λαμβάνει και τον τρόπο που τις αξιοποιεί και εφόσον συναινεί ο χορηγός θα δημοσιοποιεί τον απολογισμό αξιοποίησης της χορηγίας του
 9. Η αέλια θα αναγνωρίζει ρητά με κάθε πρόσφορο τρόπο την αξία της χορηγικής υποστήριξης που λαμβάνει και θα δηλώνει σε κάθε ευκαιρία δημοσίως τις ευχαριστίες της στους χορηγούς της

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ στην αέλια

Η α έ λ ι α έχει μέχρι σήμερα λάβει τις εξής χορηγίες:

Γενικά για τη δραστηριότητά της

Έλαβε χορηγίες από:

 • 1) Την Ευαγγελία-Χρυσηίδα (Ελίνα) ΜΠΑΣΙΩΤΗ – 300 ευρώ (2 Μαρτίου 2015)
 • 2) Tον Κωνσταντίνο ΟΡΦΑΝΟ – 280 ευρώ (15 Μαρτίου 2015)
 • 3)Το Γεώργιο ΜΠΑΣΙΩΤΗ – 50 ευρώ (15 Μαρτίου 2015)
 • 4)Την Αδαμαντία (Μάντω) ΜΠΑΣΙΩΤΗ – 50 ευρώ (15 Μαρτίου 2015)
 • 5)Tον Νικόλαο ΠΑΣΧΟ- 250 ευρώ (17 Μαρτίου 2015)
 • 6)Τον Δημήτριο ΜΑΚΡΗ-200 ευρώ (20 Μαρτίου 2015)
 • 7) Την Ιουλία-Μαργαρίτα ΟΡΦΑΝΟΥ 295 ευρώ (20 Ιουλίου 2015)

Για ειδικότερες δράσεις της

Έλαβε τις εξής χορηγίες:

(1) Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Βρετανικό Συμβούλιο για τη μηνιαία δράση Skills-2-Start, η α έ λ ι α  έχει λάβει χορηγία ύψους 240 ευρώ από το Βρετανικό Συμβούλιο (Ελλάδος) για την κάλυψη δαπανών του Skills-2-Start (27 Μαρτίου 2015 δυνάμει της από 10-3-2015 σύμβασης)

(2) Στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς”  η αέλια έχει λάβει υψηλή δωρέα ύψους έως 44.500 ευρώ από το Μέγα Δωρητή, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του Προγράμματος.

Επιπλέον, η α έ λ ι α  έχει λάβει χορηγίες από τους εξής χορηγούς:

 1. Από την Εταιρεία Arbitrage Real Estate, ποσό ύψους 400 ευρώ, δυνάμει σχετικής σύμβασης (3 Δεκεμβρίου 2015) με στόχο την υποστήριξη των νέων της Κύθνου (για τη δράση της Κέας)
 2. Από την Εταιρεία Green Value Associates, ποσό ύψους 400 ευρώ δυνάμει σχετικής σύμβασης (4 Δεκεμβρίου 2015)
 3. Από την Εταιρεία Παπαδημητρίου Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ. ποσό ύψους 500 ευρώ δυνάμει σχετικής σύμβασης (21 Ιανουαρίου 2016)
 4. Από το Σωματείο “Σύλλογος Φίλων Κέας”, ειδικά για τη δράση στην Κέα, ποσό ύψους 300 ευρώ δυνάμει σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου (5 Φεβρουαρίου 2016)
 5. Από την Εταιρεία Upstream Systems Α.Ε. ποσό ύψους 3000 ευρώ δυνάμει σχετικής σύμβασης (23 Φεβρουαρίου 2016)
 6. Από τη Δικηγορική Εταιρεία “Αυγερινός και Συνεργάτες” ποσό ύψους 299 ευρώ για την αγορά υπολογιστή για την υποστήριξη των επιτόπιων δράσεων του Προγράμματος (με υπογραφή σχετικής σύμβασης) (16 Μαρτίου 2016)
 7. Από τον Ιωάννη Χαλίκο (ιδιοκτήτη των επιχειρήσεων Halikos S.A. στην Κάλυμνο) ποσό ύψους 700 ευρώ για την κάλυψη αμοιβής/υποτροφίας σε συνεργάτη τοπικής δράσης Καλύμνου ενώ ο ίδιος είχε καλύψει πλήρως το κόστος της δράσης Καλύμνου (9 Μαϊου 2016)
 8. Από την Εταιρεία VIVA Payments ΑΕ ποσό ύψους 2500 ευρώ δυνάμει σχετικής σύμβασης (10 Μαϊου 2016)
 9. Από την Αθηναϊκή Ζυθοποίια ΑΕ ποσό ύψους 2000 ευρώ ενώ παράλληλα μας καταβλήθηκε χορηγία ύψους 600 ευρώ για συνεργάτη μας στο πλαίσιο του προγράμματος “Χορηγώντας την Πρώτη Ευκαιρία” (7 Σεπτεμβρίου 2016)

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς δυνάμει σχετικού μνημονίου συνεργασίας (από 22/2/2016) το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς έχει συνεισφέρει στην υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος “ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς” καλύπτοντας δαπάνες των επιτόπιων αποστολών του Προγράμματος.

Σημειώνεται επίσης η προσφορά χορηγίας εις είδος από την Εταιρεία Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΑΕ- ΒΙΚΟΣ Water με την προσφορά 1000 φιαλιδίων εμφιαλωμένου νερού για τις δράσεις του ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς.